Buradasınız :
Türkçe
English
Cumartesi, 14.12.2019
04.10.19 | 16:00 zaman: 71 Gün

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

İLAN TARİHİ:

7 Ekim 2019 Pazartesi

SON BAŞVURU TARİHİ:

6 Aralık 2019 Cuma

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti tüm üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına  dahil bir Erasmus+ program ülkesinde bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 Kimler Başvurabilir?

· 2., 3. ve 4. Sınıf Lisans öğrencileri

· Yüksek Lisans öğrencileri.

·  Doktora öğrencileri.

·  Meslek Yüksekokulu öğrencileri.

· Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.

·  Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının asgari 2.20/4.00 olması; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamasının asgari 2.50/4.00 olması

Not: Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Not-2: Çift anadal da öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadal dan hareketliliğe başvurabilirler.

Kimler Başvuramaz?

·  Kümülâtif ortalamaları 4.00 üzerinden 2.20’den az olan Ön Lisans ve Lisans öğrencileri.

·  Kümülâtif ortalamaları 4.00 üzerinden 2.50’den az olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri.

 · Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

NOT: Alttan dersi olmak başvuru için engel değildir.

Kontenjanlar

·  Kontenjan, Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibe ile sınırlıdır. 2019-2020 akademik yılı için 2019-1-TR01-KA103-062161 nolu proje kapsamında Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı 24.100,00 Avro olup, 20 öğrenciye hibe dağıtımı sonucunda, gerekli görüldüğünde Değerlendirme Komitesi tarafından kontenjan artırımına/azaltımına gidilebilecektir. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat etmek suretiyle de “Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği”nden faydalanabilirler.

2019/2020  Akademik Yılı Erasmus Staj Süresi

· Giresun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora  öğrencileri  için 6 Aralık 2019 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında minimum 2 ay, maksimum 3 ay olarak belirlenmiştir!

·  2019-2020 akademik yılında gerçekleşecek staj hareketliliği faaliyetleri 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

·  Staj hareketliliği faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Ancak her öğrenci her eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) en fazla 12 ay faaliyet gerçekleştirebileceğinden (hibeli veya hibesiz) daha önce aynı kademede yapılan faaliyet var ise öğrencinin bu sürenin toplam süreden çıkartılması ile elde edilen süre kadar hakkı olur. Bu süre 2 ayın altında ise faaliyet gerçekleştirilemez.

Staj yapılabilecek kuruluşlar hangileridir?

· Staj yapılacak sektör öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili olmalıdır.

· Gidilecek kurumla üniversite tarafından önceden bir anlaşma yapılmış olmasına gerek yoktur. Staj hareketliliğine başvuran öğrenci bizzat kendisi AB ülkelerinde alanıyla ilgili belirleyeceği bir kurumla anlaşma sağlayacaktır.

· Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde* belirtilen diğer kuruluşlar olabilir.

 Staj faaliyeti için “uygun olmayan” işletmeler hangileridir?

· Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

· AB programlarını yürüten ve Ulusal Ajans vb. kuruluşlar

· Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

* http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf  

Değerlendirme ölçütleri

· Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

· Akademik başarı düzeyi : %50

. Dil seviyesi : %50 (Yabancı dil yazılı sınavı 10 Aralık 2019 Salı günü, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecektir. Yabancı dil yazılı sınav yeri Erasmus Web sayfasından ilan edilecektir. ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan puan almış öğrenciler, Erasmus yabancı dil sınavına girmeyebilirler.)

· Kümülâtif not ortalamasının (100 üzerinden) %50’si ve Yabancı Dil Sınav notunun %50’sinin toplamından elde edilen toplam 100 puan üzerinden aşağıda sunulan değerlendirme ölçütleri doğrultusunda puanı azaltılan/arttırılan sonuç, Erasmus notunu oluşturur.

· Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir.  

· Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından (öğrenim ya da staj faaliyetinden) yararlanmış olan (hibeli veya hibesiz) öğrencilerin puanlarında daha önce yararlanılan her bir faaliyet için -10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.

· Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10 puan (Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyet gerçekleştirilmediği için -10 puan azaltma uygulanır. Feragat (vazgeçme) bildirimi için ilan edilen süre içerisinde dilekçesini Birimimize ulaştıran öğrenciler bunun dışındadır.)

· Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin öğrenim ve staj faaliyetine aynı anda seçilmesi durumunda, herhangi bir faaliyet türünde -10 puan uygulanır.

· Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda ise, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

. Engelli öğrencilere (engelliğinin belgelenmesi kaydıyla): + 10 puan

· Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: - 10 puan

. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Erasmus’a tekrar başvurulması halinde): -5 puan

·  Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan*

. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan**

. Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan

*12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde +15 puan hakkından yararlandırılır.

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Başvuru Ön Koşulları

·  Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen tüm aday öğrenciler öncelikle staj yapacakları kurum ve kendi Bölüm Erasmus Koordinatörleri (Bölüm Erasmus Koordinatörlerinin listesi üniversitemiz Erasmus web sayfasının hakkımızda kısmında mevcuttur: http://erasmus.giresun.edu.tr/index.php ?id=261) ile iletişime geçip staj yapılacak kurumdan imzalı ve mühürlü Niyet/Davet Mektubu istemeli ve çalışma programı hazırlamaya başlamalıdırlar.

·  Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetine başvurabilmek için öğrencinin staj yapacağı kurumu bularak stajını onaylatmış olması gerekmektedir.

· Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması fark etmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus stajından yararlanma hakkına sahiptir.

·  İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır. 

STAJ ANLAŞMASI (LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP)

Erasmus Staj hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan Erasmus öğrencilerinin yurt dışına çıkabilmeleri ve hibelerini alabilmeleri için hareketlilik öncesinde üç nüsha halinde hazırlayacakları “Learning Agreement for Traineeship” belgelerinin “Before the Mobility” bölümlerini doldurmaları, staj yapılacak karşı kurum yetkilileri de dahil tüm imzalarını ve mühürlerini eksiksiz tamamlamaları sonrasında Giresun Üniversitesi Erasmus Ofisine bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir. Staj çalışmalarına ait detaylı çalışma programlarının Erasmus bölüm koordinatörleri ve staj kuruluşuyla birlikte hazırlanması gerekmektedir. Çalışma programı staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) adı verilen bu belgede çalışma programının yanısıra, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir.

· Giresun Üniversitesi’ndeki Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Erasmus Kurum Koordinatörü, Karşı Kurumdaki Stajdan Sorumlu Yetkili ve Erasmus Staj Öğrencisinin kendisi tarafından onaylanan (imzalanan, gerekli mühürleri tamamlanan) Staj Anlaşmaları (Learning Agreement for Traineeship) üç nüsha olmalıdır; bir tanesi öğrencide kalır, bir tanesi Giresun Üniversitesi Erasmus Ofisine, diğeri de öğrencinin Erasmus Bölüm Koordinatörü’ne verilir.

·         Learning-Agreement-For-Traineeships için tıklayınız.

·         Learning-Agreement-For-Traineeships---Guidelines için tıklayınız.

Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler

· Ev sahibi kurumdan alınan yerleştirmeye ilişkin detay ve kapsamın belirtildiği Niyet ya da Davet Mektubu. Niyet/Davet Mektubu (Staj yapılacak kurumdan staj onay belgesi: Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun ANTETLİ KAĞIDINA yazılmalı, İMZALI, MÜHÜRLÜ olmalı ve imzalayan yetkilinin ADI-SOYADI, UNVANI mutlaka belirtilmelidir.) (Başvurunuzun kabul edilebilmesi için asgari şartlara uygun geçerli bir Niyet/Davet Mektubu (Letter of Acceptance/Invitation) örneği için tıklayınız)

· Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız (Sadece bu başvuru formunu kullanınız.)

· Transkript

· Kısa özgeçmiş için tıklayınız. 

· Erasmus Başvuru Bilgilendirme Formu için tıklayınız.

 Gitmeden önce teslim edilmesi gereken belgeler

 · Öğrenci Başvuru Formu

 · Not çizelgesi (Transkript)

 · Kabul Mektubu/Staj Davetiyesi (Letter of Acceptance/Invitation)

 · Learning Agreement for Traineeship (Before the Mobility kısmında karşı kurum yetkilisi de dahil tüm imzalar ve mühürler eksiksiz olmalı (karşı kurumun imza ve mührünün e-posta üzerinden alınması kabul edilebilecek), bu kısım Giresun Üniversitesi Bölüm Erasmus Koordinatörü, Giresun Üniversitesi Erasmus Ofisi Uzmanı, Karşı Kurumdaki Staj Sorumlu İrtibat Kişisi ve Erasmus Stajına Katılacak Öğrenci tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. Erasmus Öğrenci Staj hakkını kazananların Giresun Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü web sitesinde ilan edilmesini takip eden en geç 1 ay içerisinde üç nüsha halinde hazırlanacak olan belgenin bir nüshası Giresun Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğüne belirtildiği halinde teslim edilmelidir. Aksi halde vize başvurunuzda kullanacağınız evraklarınızı ofisimizden alamaz, yurt dışına çıkamazsınız ve hibeniz de ödenmez.) Bu belgede el yazısı olmamalıdır. Geçerli Learning Agreement belgesi örneği için tıklayınız.

 · Sigortalar (sağlık, kaza, mesuliyet)

 · Öğrenci ile imzalanan staj hareketliliği hibe sözleşmesi ve ekleri

 · Erasmus Öğrenci Beyannamesi

 · Confirmation Letter Belgesi

 · Ziraat Bankası Giresun Şubesi Euro Hesabı ve Dilekçe

 · Pasaport ve Vize fotokopisi

  Öğrenci döndükten sonra teslim etmesi gereken belgeler:

 · Başarı belgesi (Evaluation Sheet)

 · Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance)

 · Öğrenci Nihai Rapor Formu

 · Pasaport (kimlik bilgileri ve giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfalar)

  Erasmus Staj Hareketliği Faaliyetine ilişkin gidilen ülkelere göre hibe tutarları: 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj 

(Avro)

1.    ve    2.     Grup

Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,

Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya,

Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda,

İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

·  Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

·  Ödemeler %80 gitmeden önce, %20 dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

·  Geriye kalan %20’lik ikinci taksit, staj dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde ve/veya pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

· Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için Avrupa Komisyonu’ndan mali destek alma şansına sahip olurlar.

 · Tahsis edilen hibe destek amaçlıdır; yapılacak tüm harcamalara yetmeyebilir.

·  Öğrencinin uçak bileti, kalacak yer ücreti, sağlık sigortası gibi giderler için Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.

· Erasmus hibesinin %80’i öğrenci değişime gitmeden önce, kalan %20’si ise değişimden döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir. 

·  Sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen ve gittiği kurumda staj programına katılım sağlamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.

. Staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevirimiçi Dil Desteği (OLS) sistemi sunulmaktadır. Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %20’den az olmamak üzere kesinti uygulanır. Faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevirimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar. Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir.

·  Erasmus programına seçilmiş olmak, otomatik olarak hibenin hak edildiği anlamına gelmez. Hibenin yetersiz olması durumunda, hibe dağılımında öğrencilerin Erasmus başarı notları etkili olacaktır.

· Seçilen öğrenciler arasından isteyenler, maddi destekten feragat ederek hibesiz Erasmus öğrencisi olabilirler.

· Öğrencinin staj faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden/ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

ERASMUS STAJ FIRSATLARI

https://erasmusintern.org/

Not: Yukarıda önerilen staj yerleri haricinde Hibeler kısmında bulunan Avrupa Birliği Üyesi ülkelerden kendi alanınızla ilgili staj yerleri tanıdık vasıtasıyla ayarlamanız mümkündür. Ulusal Ajans üzerinden gelen yeni staj yerleri ek duyuru olarak yayınlanacaktır.

Önemli Not: Yükseköğrenim öğrencilerinin modern dünyanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahip olabilmeleri için, AB Komisyonu tarafından ortaya konulan girişim kapsamında, Erasmus+ Staj Faaliyeti aracılığıyla öğrencilerin dijital becerilerin geliştirilmesi planlamaktadır. Tüm disiplinlerden üniversite öğrencileri dijital becerilerini geliştirebilecekleri bir alanda (uygulama geliştirme, yapay zeka vb.) da staj faaliyetini gerçekleştirebilecektir. Ayrıca bayan katılımcıların, FeTeMM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kariyerinde yeterince temsil edilemedikleri için özellikle bu programdan yararlanmaları beklenmektedir.

TÜM FORMLARIN BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. ELLE DOLDURULAN FORMLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.